شرکت در زمینه فروش صرفاً از طریق نمیاندگی اقدام میکند